Oug 158 Din 2005 Actualizata 2015 Pdf

CAPITOLUL I - Dispozitii generale

Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta, referitoare la stabilirea si sanctionarea contraventiilor, se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. Dovada absolvirii cursurilor de zi ale invatamantului universitar se face cu diplomele eliberate de institutiile autorizate, in conditiile legii.

Oug 158 din 2005 actualizata 2015 pdf

Controlul certificatelor de concedii medicale, bluetooth based smart sensor network pdf in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. Avand in vedere Referatul de aprobare nr. Acestea se vor depune la casa de asigurari de sanatate in a carei raza administrativ-teritoriala se afla sediul social sau domiciliul angajatorului.

OUG actualizata

Printre clientii Rubinian. Faptul ca pierderea calitatii de asigurat nu s-a produs din motive imputabile persoanei in cauza se dovedeste cu acte oficiale eliberate de angajatori sau de asimilatii acestora. Dupa fiecare etapa prevazuta in programul individual de recuperare asiguratii sunt supusi reexaminarii medicale. Toate drepturile rezervate.

OUG 31/10/ - Portal Legislativ

Documente Rubinian Legislatie Articole Dictionar. Lista cuprinzand urgentele medico-chirurgicale, precum si bolile infectocontagioase din grupa A este stabilita prin hotarare a Guvernului. Faptul ca pierderea calitatii de asigurat nu s-a produs din motive imputabile persoanei in cauza se dovedeste cu acte oficiale eliberate de catre angajatori sau asimilatii acestora.

Stagiul minim de cotizare pentru acordarea drepturilor prevazute la art. Prelungirea concediului medical pentru lauzie pana la durata maxima prevazuta de lege se face de medicul de familie care are in urmarire lauza. Constatarea contraventiilor prevazute la art. Prin fond de salarii realizat, in sensul prezentei ordonante de urgenta, se intelege totalitatea sumelor utilizate de un angajator pentru plata drepturilor salariale sau de natura salariala.

In cazul in care pacientii nu se pot deplasa, se vor trimite foile de observatie, rezultatele investigatiilor si referatul medical, in vederea avizarii prelungirii concediului medical. Durata de acordare a indemnizatiei prevazute la art.

Aceste sume nu pot fi recuperate din sumele constituite reprezentand contributii de asigurari sociale de sanatate. Abrogat prin alineatul din Ordonanta nr. Cuantumul indemnizatiilor astfel solicitate se achita la nivelul cuvenit in perioada prevazuta in certificatul medical. In aceasta situatie, la calculul indemnizatiilor pentru certificatele de concediu medical in continuare se mentine baza de calcul determinata pentru certificatul de concediu medical initial. Angajatorii platitori au obligatia respectarii prevederilor art.

Pentru persoana asigurata care se afla in doua sau mai multe situatii prevazute la art. In acest caz conditia de stagiu de cotizare pentru acordarea drepturilor prevazute la art.

Oug 158 din 2005 actualizata 2015 pdf

Contributia pentru concedii si indemnizatii care se suporta din fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se va evidentia distinct in declaratia prevazuta la art. Norma publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. Incepand cu data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, cota de contributie prevazuta la art. Denumirea campurilor date, tipul si ordinea acestora din structurile fisierelor sunt obligatorii. Total suma de recuperat de la F.

Oug 158 din 2005 actualizata 2015 pdf

Modelul de contract este cel aprobat prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. Pentru a beneficia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, persoanele prevazute la art. Raportarea se va face lunar, la termenele stabilite de casele de asigurari de sanatate, atat pe suport hartie, conform formularului de raportare prezentat in anexa nr. Dreptul la concediile si indemnizatiile prevazute la art. Verificarea prezentei asiguratilor nu va afecta drepturile si libertatile cetatenesti garantate de Constitutia Romaniei, republicata.

Fondul de salarii realizat reprezinta totalitatea sumelor utilizate de un angajator pentru plata drepturilor salariale sau de natura salariala. Venitul estimat supus impozitului pe venit potrivit Legii nr. Dovada duratei normale a studiilor respective se face cu diploma de absolvire, foaia matricola sau cu adeverinta eliberata de Ministerul Educatiei si Cercetarii.

Declaratie cu privire la incadrarea in prevederile art. Persoanele prevazute la art.