Íà ãëàâíóþÏîêóïêà á/ó êàðòðèäæåéÏîêóïêà íîâûõ êàðòðèäæåéÇàïðàâêà êàðòðèäæåéÊîíòàêòû

ремонт компьютерной техники

Заправка картриджей

Заправка лазерных картриджей HP

Заправка лазерных картриджей Canon

Заправка лазерных картриджей Kyocera

Заправка лазерных картриджей Samsung

Заправка лазерных картриджей Xerox

Заправка картриджей Brother

Заправка лазерных картриджей Lexmark

заправка лазерных картриджей panasonic

 

Заправка струйных картриджей HP

Заправка струйных картриджей Canon

 

Перепрешивка/прошивка принтеров и МФУ

 

Ремонт оргтехники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ïðîäàæà îðèãèíàëüíûõ êàðòðèäæåé

ссылки

карта сайта

 

 

    Заправка лазерных картриджей Kyocera Mita

 

 

Модель принтера
Модель картриджа
Ресурс
Кол-во картриджей
1-2 3<
Kyocera Mita KM 1500

TK-100

6000 коп.

850

800

Kyocera Mita FS 720/820/920/1016/1116

TK-110

6000 коп.

850

800

Kyocera Mita FS 720/820/920/1016/1116

TK-1100

2100 коп.

650 600

Kyocera Mita FS 1020MFP/1040/1120MFP

TK-1110 2500 коп. 650 600

Kyocera Mita FS 1025MFP/1060/1125

TK-1120 3000 коп. 750 700

Kyocera Mita FS 1030MFP/1130

TK-1130 3000 коп. 650 600

Kyocera Mita FS 1035 MFP/1135, Ecosys M2035/M2535

TK-1140 7200 коп. 850 800

Kyocera Mita FS 1030/Kyocera Mita FS 1030D/1030DN

TK-120

7200 коп. 850 800

Kyocera Mita FS 1028/1028DP/Kyocera Mita FS 1128MFP/Kyocera Mita 1300/1300D/1300DN/Kyocera Mita FS 1370/1370D/1370DN

TK-130

7200 коп.

850

800

Kyocera Mita FS 1100

TK-140

4000 коп.

550

500

Kyocera Mita FS 1120/1120D/1120DN TK-160 2500 коп. 650 600

KyoceraMita FS 1000/1050TN/1000N/1050T/1010/ 1050N/1010N/ 1050/ 1010T/ 1010TN

TK-17 6000 коп. 850 800
Kyocera Mita FS 1320D/1320DN/ Kyocera Mita FS 1370/ Kyocera Mita FS 1370N/1370D/1370DN TK-170 7200 коп. 850 800

Kyocera Mita FS 1018, 1020, 1118 MFP

TK-18 7200 коп. 850 800
Kyocera Mita FS 1700 / 1700 Plus / 6900N / 1750/  6900 / 3700 / 6700N / 6700T / 3700 Plus / 6700DTN / 3750 / 6700 / 6700DT / 6700D / 6700DEN / 6700DN TK-20H 20000 коп. 1650 1600
Kyocera Mita FS 1200 TK-25 5000 коп. 750 700
Kyocera Mita FS 2000 / 2000D / 2000DN / 2000DTN / 3900 / 3900DN / 3900DTN / 4000 / 4000DN / 4000DTN TK-310 12000 коп. 1200 1150
Kyocera Mita FS 2100 / 2100D / 2100DN TK-3100 12500 коп. 1700 1650
Kyocera Mita FS 4100 / 4100DN TK-3110 15500 коп. 2200 2100
Kyocera Mita FS 4200 / 4200DN / 4300 / 4300DN TK-3130 25000 коп. 2600 2500
Kyocera Mita FS 3900 / 3900DN / 3900DTN / 4000 / 4000DN / 4000DTN TK-320 15000 коп. 1300 1250
Kyocera Mita FS 4000 / 4000DN / 4000DTN TK-330 20000 коп. 1450 1400
Kyocera Mita FS 2020 / 2020D / 2020DN TK-340 12000 коп. 1200 1150
Kyocera Mita FS 3040 / 3040MFP / 3040MFP+ / 3140 / 3140MFP / 3140MFP+ / 3540 / 3540MFP / 3640 / 3640MFP / 3920 / 3920DN TK-350 15000 коп. 1250 1200
Kyocera Mita FS 4020 / 4020DN TK-360 20000 коп. 1600 1550
Kyocera Mita FS 6020 / 6020D / 6020DN / 6020DTN / 6020N / 6020T / 6020TN TK-400 10000 коп. 1100 1050
Kyocera Mita KM 1620, 1635, 1650, 1650F, 1650S, 2020, 2035, 2050, 2050F, 2050S, Olivetti d-Copia 16, 16MF, 200, 200MF, Utax - CD1016, CD1116, CD1120, CD1216 TK-410 15000 коп. 1350 1300
Kyocera Mita KM 2550, 2550F, 2550S, Olivetti d-Copia 250MF, Utax - CD1125 TK-420 15000 коп. 1350 1300
Kyocera Mita TASKalfa 180, 181, 220, 221 TK-435 15000 коп. 1450 1400
Kyocera Mita FS 6950, 6950DN TK-440 15000 коп. 1450 1400
Kyocera Mita FS 6025MFP, 6025MFP B, 6030MFP, 6525MFP, 6530MFP TK-475 15000 коп. 1450 1400
Kyocera Mita FS 1900, 1900DN, 1900DTN, 1900N, 1900T, 1900TN TK-50H 15000 коп. 1450 1400
Kyocera Mita FS 1920, 1920D, 1920DN, 1920DTN, 1920N, 1920T, 1920TN TK-55 15000 коп. 1450 1400
Kyocera Mita FS 1800, 1800+, 1800DTN Plus, 1800N, 1800N Plus, 1800T Plus, 1800TN Plus, 3800, 3800D, 3800DN, 3800DTN, 3800N, 3800T, 3800TN TK-60 20000 коп. 2400 2350
Kyocera Mita KM 4530, 4530PN, 4530sPN, 5530, 5530PN, 5530sPN, 6330, 6330PN, 6330sPN, Olivetti d-Copia 45, 55, 63, Utax - CD1045, CD1055, CD1063 TK-603 30000 коп. 2700 2650
Kyocera Mita FS 3820, 3820DN, 3820N, 3830, 3830DN, 3830DTN, 3830N, 3830TN, 3830ZN TK-65 20000 коп. 2400 2350
Kyocera Mita KM 6030, 6030P, 6030R, 8030, 8030P, 8030R, Olivetti d-Copia 600, Utax - CD1060, CD1080 TK-655 47000 коп. 2700 2650
Kyocera Mita KM 2540, 2560, 3040, 3060 TK-675 20000 коп. 2400 2350
Kyocera Mita FS 9100, 9100DN, 9100DN B, 9100DN M, 9120, 9120DN, 9120DN B, 9120DN D, 9120DN E, 9500, 9500DN, 9500DN B, 9500DN M, 9520, 9520DN, 9520DN B, 9520DN D, 9520DN E TK-70 40000 коп. 2700 2650
Kyocera Mita FS 9130, 9130DN, 9130DN B, 9130DN D, 9530, 9530DN, 9530DN B, 9530DN D TK-710 40000 коп. 2700 2650
Kyocera Mita KM 3050, 4050, 5050, Utax - CD1230, CD1240, CD1250 TK-715 34000 коп. 2600 2550
Kyocera Mita TASKalfa 420, 420i, 520, 520i TK-725 34000 коп. 2600 2550
  Адрес: Россия, 125480 г. Москва, ул. Планерная д.3 кор.1
Тел.: Тел.: +7(495) 971-69-17; +7(901) 543-69-17; +7(916)934-48-74; +7(495)495-14-10
  Rambler's Top100